3D sculpting (zbrush)

Skills Involved

Skills

  • Zbrush
  • Adobe photoshop